Regulamin

Regulamin sklepu do pobrania:

§ 1
Postanowienia wstępne

 

1. Sklep internetowy sklep.blacwavesfest.pl, dostępny pod adresem internetowym sklep.blackwavesfest.pl, prowadzony jest przez Katarzynę Krawczyk prezesa Jarocińskiego Stowarzyszenia COOLTURA z siedzibą w Jarocinie przy Placu Festiwalu Muzyki Rockowej 1, 63-200 Jarocin, zarejestrowanym w KRS pod nr 0000378494, REGON 301682570, NIP 6172198043.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

 

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – osoba prawna: Jarocińskie Stowarzyszenie COOLTURA Stowarzyszenia COOLTURA z siedzibą w Jarocinie przy Placu Festiwalu Muzyki Rockowej 1, 63-200 Jarocin, zarejestrowanym w KRS pod nr 0000378494, REGON 301682570, NIP 6172198043.
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym sklep.blackwavesfest.pl
6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

 

1. Adres Sprzedawcy: Plac Festiwalu Muzyki Rockowej, 63-200 Jarocin.
2. Adres e-mail Sprzedawcy: black.waves.fest@gmail.com
3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 509 342 252
4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni powszednie w godzinach 8.00 – 16.00.

§ 4
Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i z przeglądarką internetową,
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c) włączona obsługa plików cookies,
d) zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5
Informacje ogólne

 

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowie-dzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest za pośrednictwem Formularza zamówienia.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany po złożeniu zamówienia drogą mailową na wskazany przez Klienta adres e-mail.

§ 6
Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:
1) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny).
2) wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
3) kliknąć przycisk “kupuję i płacę”/kliknąć przycisk “kupuję i płacę”.
4) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie z zastrzeżeniem § 8 pkt.3.

§ 7
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a) przesyłka kurierska,
b) odbiór osobisty dostępny pod adresem: Plac Festiwalu Muzyki Rockowej1, 63-200 Jarocin.
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a) Płatność przy odbiorze,
b) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
c) Płatności elektroniczne.

§ 8
Wykonanie umowy sprzedaży

 

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie in-ternetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a) płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane,
b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki,
c) płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni od dnia otrzymania in-formacji o gotowości przesyłki do odbioru.
4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5. a) W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
b) W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,
b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
9. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w na-stępujący sposób:
a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,
b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
10. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski.
11. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Informacje o kosztach dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy, o którym mowa w rym mowa w § 3.
12. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 9
Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe
7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprze-dawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
8. Skutki odstąpienia od Umowy:
a) w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą,
b) w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi nie-zwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta
o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyłączeniem kosztów dostarczenia rzeczy,
c) zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami,
d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Pro-duktu z powrotem,
e) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni,
f) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Pro-duktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą,
g) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
c) w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 10
Reklamacja i gwarancja

 

1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym da-tę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
9. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z po-zasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu kon-sumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie po-stępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 12
Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i do-chodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Drogi Użytkowniku!

Niniejszy dokumenty stanowi Politykę Prywatności strony internetowej BLACK WAVES FEST oraz sklepu internetowego www.sklep.blackwavesfest.pl . Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz o plikach cookies, które są wykorzystywane przez naszą stronę internetową oraz sklep. Poniższa Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich działań wykonywanych przez Administratora w ramach Serwisu, a także w związku z nim.
Kto przetwarza Twoje dane osobowe zebrane za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym?
Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Stowarzyszenie COOLTURA, Plac Festiwalu Muzyki Rockowej 1, 63-200 Jarocin
Jak możesz się z nami skontaktować w sprawach dotyczących Twoich danych osobowych?
Wysyłając do nas e-mail pod adres: black.waves.fest@gmail.com, lub pisemnie na wskazany wyżej adres, z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.
Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Jeśli chcesz skorzystać z naszej oferty, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych i firmowych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe zawarte w formularzach, ponieważ są one nam potrzebne po to, aby:
1) móc przygotować dla Ciebie ofertę handlową towarów i/lub usług oferowanych przez moją firmę (w szczególności zgodnie z art. 66 Kodeksu cywilnego),
2) móc z Tobą zawrzeć i wykonać umowę sprzedaży Produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu (w szczególności zgodnie z art. 535 Kodeksu cywilnego),
3) móc dostarczyć Ci kupiony Produkt,
4) mieć możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu wykonania umowy sprzedaży (w szczególności zgodnie z art. 554 Kodeksu cywilnego),
5) informować Cię o aktualnych promocjach i ofertach, i/lub przekazywać Ci informacje handlowe, jeżeli wyrazisz na to dodatkową zgodę (w szczególności zgodniez art. 6 ust. 1 pkt a RODO ).
Dlaczego prosimy Cię o podanie mi swoich danych osobowych?
Podanie nam Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. Jeżeli odmówisz podania nam swoich danych osobowych zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży, nie będzie możliwe.
Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres wykonywania umowy sprzedaży, a także:
1) przez okres jednego miesiąca od dnia wysłania przygotowanej dla Ciebie oferty handlowej towarów i/lub usług (zgodnie z art. 66 § 2 Kodeksu cywilnego),
2) przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zawarcie umowy sprzedaży, ponieważ mam taki obowiązek na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
3) do czasu wykonania przez Ciebie wszystkich zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży, dla celu dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu jej wykonania,
Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?
Mamy prawo przekazać Twoje dane osobowe firmom / podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi związane z realizacją umowy sprzedaży, w szczególności w zakresie komunikacji z Klientem, dostarczenia zakupionego Produktu, wystawienia i dostarczenia faktur/-y oraz dokumentacji powstałej w ramach realizacji umowy sprzedaży, świadczenia usług prawnych
w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu wykonania umowy sprzedaży, pro-wadzenia działań marketingowych i promocyjnych, świadczenia usług hostingowych. Twoje dane mogą być przekazywane, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce.
Czy możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych?
Tak. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu informowania Ciebie o aktualnych promocjach i ofertach, i/lub przekazywania Ci informacji handlowych, masz prawo do cofnięcia każdej z tych zgód w dowolnym momencie. Możesz odwołać każdą ze zgód w następujący sposób:
1) wysyłając do nas e-mail pod adres: black.waves.fest@gmail.com,
2) lub pisemnie na adres mojej firmy z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.
Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych?
Masz prawo żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz że przetwarzamy Twoje dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.
Bezpieczeństwo danych
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa (zwłaszcza z RODO), w tym stosujemy szyfrowanie połącze-nia za pomocą certyfikatu SSL.
Profilowanie
W Serwisie nie dokonujemy profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje wywołujące wobec Ciebie skutki prawne lub wpływające na Ciebie w podobnie istotny spo-sób.
Pliki cookies („ciasteczka”)
Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.). W naszym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:
• zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
• statystycznym co pozwala nam rozwijać Serwis, a zwłaszcza świadczone Usługi,
• udostępniania funkcji Serwisu, w tym możliwości korzystania z naszych Usług,
• prawidłowego, a także sprawniejszego tj. szybszego i łatwiejszego dla użytkownika, działania SERWISU.
Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. Korzystając z odpo-wiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies lub bloko-wać wykorzystanie plików cookies w przyszłości. Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.
Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. W naszym Serwisie wykorzystujemy dwa rodzaje ciasteczek tj.:
• sesyjne – pozostające na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z Serwisu,
• stałe – pozostające na Twoim urządzeniu tak długo jak jest ustawiony dla nich czas życia lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.